About us

Contact Information


Dr. Wojtek Hajdas

OBBA/010
Paul Scherrer Institute
CH-5232 Villigen PSI
Switzerland
Tel.: +41 (0)56 310 4212
Fax: +41 (0)56 310 2646
Email: wojtek.hajdas@psi.ch

Collaborators

 • Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland 
  Hualin Xiao, R. Marcinkowski, Wojtek Hajdas(Wojtek.Hajdas@psi.ch)
 • Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
  Minzi Feng, Mingyu Ge, Yue Huang, Hancheng Li, Zhengheng Li, Fangjun Lu, Liming Song, Jianchao Sun, Yuanhao Wang, Xing Wen, Bobing Wu(wubb@ihep.ac.cn) ,
  Shaolin Xiong, Ming Xu, Juan Zhang, Laiyu Zhang, Shuangnan Zhang,Yongjie Zhang, Yi Zhao
 •  DPNC, University of Geneva, Geneva, Switzerland
  F. Cadoux, M. Pohl, D. Rapin and Merlin Kole(Merlin.Kole@unige.ch)
 •  ISDC Data center for Astrophysics, University of Geneva, Geneva, Switzerland
  T. Bernasconi , N. Gauvin, N. Produit (Nicolas.Produit@unige.ch)
 • National Centre for Nuclear Research, Swierk, Poland
  T. Batsch, A. Zwolinska, J. Szabelski, D. Rybka (dominik.rybka@ncbj.gov.pl)
 • Previous or Inactive Members
  IHEP: Yongwei Dong,Tianwei bao, Junying Chai, Jianjian He, Minnan Kong, Siwei Kong, Lu Li, Jiangtao Liu, Xin Liu, Haoli Shi, Ruijie Wang,Hanhui Xu, Li Zhang, Xiaofeng Zhang
  PSI: I. Britvitch
  ISDC: I. Cernuda
  DPNC: S. Orsi, C. Leluc, D. Rapin
  NCBJ: A. Rutczynska

 

Visit us:

Address:

Paul Scherrer Institute

Villigen PSI 5232,

Switzerland